Yüksek lisans “tezli” ve “tezsiz” olmak üzere iki türdür. 

Yüksek lisans kaç yıl sürmektedir. Tezli yüksek lisans en erken dört dönemde (iki yıl) bitirebileceğimiz tezli yüksek lisansı iki dönem uzatma hakkımız bulunmaktadır, toplamda 6 dönem.

Tezsiz yüksek lisans da, üç dönemde bitirmek mümkündür. Bu sürelerin dışına çıkılamamaktadır.

Tezsiz yüksek lisans ne işe yarar ? Her geçen gün diplomanızın eskidiğini ve etrafınızdaki herkesin eğitimine yeni bir şeyler eklediği dünyamızda artık diplomaların raf ömrü 5 yıldır. Sizde diplomanızı ve bilgilerinizi yenileyerek eğitiminizi sürekli arttırarak devam etmelisiniz.

Bu eğitim ilgili alanda bilimsel düzeyde yetkinlik kazanmak için yapılır. Özel sektör iş alımlarında tezsiz yüksek lisans mezunları lisans mezunlarına göre bir adım öndedir. Şirketler lisans mezunu yerine bir yüksek lisans mezunu almak isteyeceklerdir. Hali hazırda çalıştığınız şirkette üst pozisyonlara terfi etmeniz daha kolaydır. Ayrıca o işin artık uzmanı olduğunuza dair gerekli donelerinizin de arttığını unutmayın.

Program 2 yarıyıl ve toplam 1 yıldan oluşur. Yarım dönem daha uzatma hakkınız bulunmaktadır ancak her üniversitenin ve programın müfredatı birbirinden farklıdır. Genel olarak ise ders programları toplam 10 dersten oluşmaktadır.

Herkes istediği alanda yüksek lisans yapamaz. Yüksek lisans yapmak istediğiniz bölümün gerekliliklerini sağlamanız gerekecektir. Bunların arasında en önemli olanı ise Lisans mezuniyetinizdir. Bazı üniversiteler bu hususta imkanlar tanımaktadır. Örneğin psikoloji alanında yüksek lisans yapmak istediğiniz de psikoloji lisansına sahip olmanız istenir ama bilimsel hazırlık dersi ile kabul eden üniversiteler bulunmaktadır.

Adayların ilgili KPSS’den önce elde ettikleri Almanca, Fransızca veya İngilizce en yüksek Yabancı Dil Sınavı (YDS) sonucu kullanılmaktadır. KPSS’den sonra elde edilecek Yabancı Dil Sınavı (YDS) sonuçları, yabancı dil ağırlığı içeren bir sonraki KPSS puanlarının hesabında dikkate alınmaktadır.

Telafi sınavı yapılmamaktadır. Bir sonraki sınava başvurabilirsiniz.

Yabancı dil ağırlığı içeren KPSS puanları hesaplamasında YDS dışında herhangi bir sınav etkili değildir.

Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınmakta, yanlış cevaplar dikkate alınmamaktadır.

Hayır, sadece yabancı dil ağırlığı içeren KPSS puanları hesaplanmamaktır.

Bütünleşik Doktora programları sizin yüksek lisans yapmadan direk doktora yapmanızı sağlayan programlardır. Var olan doktora programlarından herhangi bir farkı yoktur ama kontenjanları tamamen farklıdır. Bütünleşik doktora programı açan üniversiteler kontrol edilmelidir.

Yüksek lisans yapmak için lisans mezunu olmanız yeterlidir. Açık veya örgün öğretim olmasının bir farkı yoktur.

Evet yapabilirsiniz, hatta bu şirketinizin daha çok mutluda edecektir ama bazı kurumlar çalışanların yüksek lisans yaptığında performans düşüklüğü veya dersler için izin alacağını düşündüğü için bazı katı kurallar koyabilir. Unutmayın eğitim en temel haktır ve asla sizin eğitiminizi engelleyecek bir kurala şirket kurallarında yer veremezler.

E-MBA veya Uzaktan yüksek lisans yapmanızın örgün yüksek lisans yapmanızdan bir farkı yoktur ve diplomanızda uzaktan eğitim aldığınıza dair bir ibare yer almayacaktır. (Uzaktan yüksek lisans yaptığınız üniversite enstitü veya öğrenci işlerine sorarak bu hususu netleştirmelisiniz)

Özellikle yüksek lisans yani MBA sadece eğitim aldığınız değil aynı zamanda network kurduğunuz ve profesyonel ağınızı genişletmenize faydası olacak bir alandır. Bu yüzden örgün eğitim almanız imkanlarınız elverişli ise daha faydalı olacaktır.

ALES sınavı için eğitim bilgisi şartı yoktur. Sistemdeki bilgilerinize göre başvuru yapabilirsiniz. Güncel başvuru yapmak istiyorsanız diploma onaylı örneği ile herhangi bir ÖSYM sınav koordinatörlüğünden yapabilirsiniz.

ALES sınavı sonuçlar açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir.

ALES sınavında 4 test var, en az 3 test çözmeniz gerekir hangi puan türünüzün hesaplanmasını istiyorsanız bu puan hesabına göre yapmanız gereken testler, ilgili kılavuzda yer almaktadır.

ALES başvuruları için eğitim bilgisi şartı yoktur. Herhangi bir problem teşkil etmez.  

Öncelikli olarak giriş belgeleri posta veya e-mail olarak gönderilmemektedir. Adaylar,  Sınava Giriş Belgelerini T.C. Kimlik/Y.U Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr. İnternet adresinden sınav tarihinin 10 gün öncesinden başlamak üzere edineceklerdir. Yatırmış olduğunuz sınav ücreti ilgili sınav için geçerlidir. Başka bir sınava aktarılamaz, iade edilemez.

2012 – 2013 döneminden önce tezsiz yüksek lisans yapmış kişiler başvuru yapabilir.

Derslere devam zorunluluğu vardır ve genellikle %70’dir. Zaman sorunu yaşıyorsanız uzaktan eğitim düşünmelisiniz.

 

Madde 49- Aşağıda belirtilen haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde ilgili yönetim kurulunca öğrencinin kaydının bir yarıyıl veya yıl dondurulmasına karar verebilir:

a- Öğrencinin, tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış heyet raporu ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretleri,

b- 2547 Sayılı Kanun Hükümleri uyarınca Yükseköğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime Yükseköğretim Kurulu Kararı ile ara verilmesi,

c- Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla, tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalmış olması,

d- Eşinin veya birinci dereceden kan yahut sıhri hısımlarının acil hastalığı halinde bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeniyle, öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda olduğunu belgelendirmesi,

e- Öğrencinin ne suretle olursa olsun tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması,

f- Öğrencinin tutukluluk hali,

g- Hüküm muhtevası ve sonuçları bakımından öğrencinin tabi olduğu disiplin yönetmeliğine göre, öğrencinin öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya üniversiteden çıkarılmasını gerektirmeyen mahkumiyet hali,

h- İlgili Yönetim Kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenler. Bu nedenlerin ispatı açısından aranacak belgeler ilgili Yönetim Kurulunca belirlenir.

Yukarıda belirtilen haklı ve geçerli nedenin kabul edilebilmesi, bu nedenin doğuşundan itibaren en geç iki ay içinde ilgili Müdürlüğe bildirilmesi şartına bağlıdır. Aynı usulle kayıt dondurma işlemi tekrar edilebilir.

Madde 50- Bu Yönetmelikte öğrencinin Enstitü ile ilişiğinin kesilmesinin öngörüldüğü durumlarda veya  öğrencinin yazılı talepte bulunması halinde ilgili Yönetim Kurulu kayıt silme kararı alır.

Üst üste 2 veya aralıklı olarak 3 kez başarısız olan adayların program ilişiği kesilir.

Özellikle bu konuda danışman hocanızın belirlediği kalvuzu dikkate almalısınız veya enstitünün belirlediği klavuzu almalısınız.

Aynıdır, Master kelimesi yüksek lisans kelimesinin İngilizce karşılığıdır.

Tezli yüksek lisans veya doktora yapacaksanız evet ama tezsiz yüksek lisans yapacaksanız girmek zorunda değilsiniz.

İstenen puan türüne bağlı olarak en 55 almanız gerekmektedir. Bu seçenek istediğiniz üniversite ve programa bağlı olarak değişebilir. Özellikle devlet üniversitelerinde başvuru sıralamaları ALES ile belirlendiği için yüksek bir ALES puanınızın olması faydanıza olacaktır.

Her yıl iki defa yapılmaktadır. Genellikle Mayıs ve Aralık aylarında yapılmaktadır. Tarihleri www.osym.gov.tr adresinden takip etmelisiniz.

Lisans eğitiminizi bitirmek üzereyken ALES sınavına girebilirsiniz veya bitirdikten sonra. Lisans denkliğinizi almadan veya lisans 1.sınıfdayken ALES sınavına giremezsiniz.

ALES sınavı için 55 Puan GMAT 450

ALES sınavı için 55 puan GRE 610

Puanlarına karşılık geliyor

Akademik veya iş dünyasından alacağınız referans yazısıdır. Sizin yüksek lisans yapmak istediğiniz kurumun tanıması ve kendi tanıdıkları gözünden nasıl bir kişi olduğunuzu görmelerini sağlar. Detaylarını www.yuklis.com sitemizin ilgili bölümünden bakabilirsiniz.

Özel öğrenciler üniversitelerce kabul edilir ve bazı programların gerekliliklerini sağlayamayan öğrencilere denir ancak istenen gereklilikler tamamlandığında normal öğrenci statüsüne dönüşülebilir.

ALES puanınız eksik veya yok ve siz Tezli bir programa başvurmak istiyorsunuz, bu durumda üniversitelerin ilgili enstitüleri sizi özel öğrenci olarak ALES puanını almanız şartı ile kabul eder. İstenen gereklilikleri öğrenim süresi içinde tamamlayamazsanız programı bitirmiş sayılmazsınız.

Özel öğrencilerin öğrenci kimlik kartlarında bu durum belirtilir veya verilmez. Ayrıca normal öğrencilerin yararlandığı indirimli otobüs gibi imkanlardan yararlanamazlar.

 1. a)Özel öğrencilere diploma ya da derece verilmez, ancak Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü tarafından izledikleri programlarda aldıkları dersleri ve notlarını gösterir bir belge verilir.
  b)Özel öğrenci statüsündeyken alınan notlar ve krediler, Üniversitenin lisansüstü programlarında geçerli değildir.
  c) Özel öğrencilerin derslere kayıt olabilmeleri için, mali yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve ilgili dersleri açan anabilim dallarından onay almaları gerekir. Özel öğrenci kayıtları ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.
  ç) Özel öğrenci başvurularının işleme konulabilmesi için adayın;

1) Başvurduğu enstitü ve anabilim dalının imkânlarının elverişli olması,
2) İngilizce dil yeterliğinin bu Yönetmelikte belirtilen şartlara uygun olması,
3) Lisans derecesine sahip olması veya bir lisans programında son sınıf öğrencisi olması,
4) Bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezasıyla ilişiğinin kesilmemiş olması,
gerekir.

 1. d)Özel öğrenci başvuruları, ilgili anabilim dalının görüşü alınarak ilgili enstitü yönetim kurulunca incelenir ve karara bağlanır.

Hangi bölüme başvuracağınızı sitemizin arama bölümünden bakarak karar verebilirsiniz. Ayrıca sitemizde yer alan meslek envanterini de seçerek uygun olduğunuz programları görebilirsiniz.

Bilimsel hazırlık dersleri lisansüstü programlar için istenen alt yapıya sahip olmadığınızda almanız istenir. Finans alanında yüksek lisans yapacaksanız ve mühendislik mezunu iseniz lisans düzeyinde finans dersleri almanızın istenmesi gibi.

Evet yapılabilir.

İlgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü içindeki başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları ilgili senato tarafından kabul edilen yönetmelikle belirlenir.

Evet olabilir ancak akademik dünyanın istediği her zaman akademik anlamda daha çok çaba sarf etmiş ve tez yazmış olan kişilerdir.

Aynı anda istediğiniz kadar yüksek lisans programına başvurabilir ve davet aldığını üniversitelere giderek mülakatlarına katılabilirsiniz. Bu konuda dikkat etmeniz gereken en önemli husus bazı üniversiteler sadece ciddi adayları davet etmek için başvurularını ücretli yapmaktadırlar.

Yüksek lisans yapmak için gerekli şartları sağladığınız takdirde başvuru yapabilirsiniz. Yükse lisans yapmak için unutmayın ki lisans mezunu olduğunuzu göstermelisiniz.

Her program için aranan belgeler farklı olabilir ama başlıca istenecek belgeler şöyledir. Bu konuda yine de üniversitenize sormanız faydalı olacaktır.

Lisans Diploması

Transkript

ALES Belgesi (Tezli program başvuruları için)

Askerlik Terhis veya Tecil Belgesi (Erkek Adaylar İçin)

TOFEL/YDS Belgesi (İngilizce Programlar İçin)

Her üniversitenin başvuru tarihleri birbirinden farklılık gösterebilir. Yüksek Lisans ve doktora başvuruları Güz ve Bahar olmak üzere iki dönem şeklinde yapılmaktadır. Web sitemizden başvuru tarihlerini takip edebilirsiniz.

Güz ve Bahar dönemi olmak üzere yılda iki dönem de başvuru yapabilirsiniz. Her üniversite için başvuru takvimleri değişse de Haziran ayında Güz dönemi, Mart ayında ise Bahar dönemi başlamaktadır.

2005 yılından önce bu yapılabilmekteyken 2005 sonrasında sadece bir yüksek lisans veya doktora programına kayıt yaptırabilir ve devam ettirebilirsiniz.

Lisans bittikten direk doktora başvurusu yapabilirsiniz. Yüksek  lisans yapmak zorunda değilsiniz. Bunun için iyi bir lisans ortalamasına ve iyi bir ALES puanına ihtiyacınız var. Bu doktora programlarının adı Bütünleşik Doktora programlarıdır.

Tezsiz yüksek lisans Öğrenciler kabul şartlarını yerine getirmeleri durumunda tezli yüksek lisansa geçebilmektedir. Geçiş başvuruları ilgili üniversitenin enstitü veya öğrenci işlerine yapılmaktadır. Ayrıca, tezsiz yüksek lisansta geçilmiş olan dersler tezli yüksek lisans programlarındaki derslerin yerine sayılabilmektedir.

Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık dersi uygulanabilir:

 • Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olan adaylar,
 • Lisans derecesini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans programı adayları,
 • Alanınla ilgili olarak bir kez daha düşünme fırsatı sunar.
 •  Daha derinlemesine düşünmeyi sağlar.
 •  Eleştirel bakış ve yeni yöntemler geliştirme kapısı açar
 •  İşe girişte avantaj sağlar.
 •  Bir unvan verir.
 •  İş arkadaşlarınız arasında konumunuzu yükseltir.
 •  Akademisyen olmak isteyenler için ilk adım olur.

Yüksek Lisansın yapılması ile ilgili tarih genellikle en çok tartışılan ve konuşulan konulardandır. Bu konuda genel profesyonellerin kanısı eğer ki akademisyen olmayacaksanız önce sevdiğiniz işinizi bulduğunuz zaman yapmanızdır.

Bir farklılık olsun diye asla Yüksek lisans yapılmaz. Ayrıca akademisyen olacaksanız okulunuz biter bitmez bu uğurda ilerlemeye devam edebilirsiniz.

Tezli yüksek lisans yapmak istiyorsanız Lisans eğitiminizin 4.sınıfında ALES sınavına girerek lisans eğitiminizin hemen akabinde Yüksek Lisans başvurularınızı yapabilirsiniz. Hem Lisans hem Yüksek Lisans aynı anda yapılamaz.

Karar vermeden önce iş dünyasından güvendiğiniz kişilere de danışmak iyi fikir olabilir. Eğer mastır programının işinize ciddi anlamda bir şey katmayacağını fark etmişseniz bir an önce iş hayatına atılıp deneyim kazanmaya başlamak en iyisi. Üstelik treni kaçırmış da  olmuyorsunuz. Birçok kişi, bir yandan çalışıp yüksek lisans programına devam edebiliyor.

İş dünyasının yüksek lisans yapmış kişilerden en büyük beklentisi o alanın aranılan ve uzman kişisi olmanız. Söylediğiniz tüm kavramlar ve çalışmaların akademik alt yapısının olması.

Ülkemizde eğitim ve diploma kurumsal şirketler ve kamu kurumlarında yer bulmuşken diğer noktalarda halen bir karşılığı bulunmamaktadır. Bu sorunun en doğru cevabını çalıştığınız kurumun insan kaynaklarından öğrenebilirsiniz.

Devlet kamu dairelerinde yüksek lisans yapmanın maaşa bir katkısı bulunuyorken şirketlerin birçoğunda böyle bir avantaj bulunmuyor.

Tezsiz Yüksek Lisansta ALES şartı aranmaz. Tezli Yüksek Lisansta ise ALES şartı vardır.

·   Tezsiz yüksek lisans yapanlar Doktora  eğitimine başvuruda bulunamazlar ancak 06.02.2013 tarihinden önce Tezsiz yüksek lisans yapanlar için geçerli değildir. Tezli yüksek lisans yapanlar ise Doktora eğitimine başvuruda bulunabilirler.

·       Tezsiz yüksek lisans bitiminde proje ödevi hazırlanır. Tezli Yüksek Lisans eğitiminde bitirme Tezi yazılır.

·  Tezsiz yüksek lisans bitirmek için size verilen zaman 3 dönemdir. Tezli yüksek lisans programlarında 6 dönemdir. Bu süre YÖK tarafından belirlenmiştir. Bu sürenin üzerinden bulunduğunuz programdan atılırsınız.

·        Erkek adaylar için Tezli/Tezsiz programı bitirdikten sonra 1 yıl daha tecil etme hakkı verilmiştir.

MBA anlam olarak “Master Business Administration” kelimesinin kısaltmasıdır. Genellikle ülkemizde İşletme Yüksek Lisans programının cazip hale gelmesi için kullanılmıştır. MBA programlarının İngilizce olmasından dolayı kullanımı artmıştır ama günümüzde Türkçe MBA programları da mevcuttur.

İngilizce yüksek lisans yapmanız için istenen YDS veya TOEFL tarzı sınavlardan gerekli yeterlilik puanını almanız gerekecektir. İngilizceniz yeterli ise kesinlikle İngilizce bölümlerde yüksek lisans yapmanız iş dünyası tarafından tercih edilmenize sebep olacaktır. Ayrıca akademik olarak ilerlemek istiyorsanız da İngilizce yapmanızın faydasını çok hızlıca görürsünüz.

Yurt dışındaki üniversitelerin alım koşulları, tıpkı Türkiye’deki üniversitelerin ilanlarındaki gibi değişmektedir. Bunları takip etmek ve denkliği bulunan sizi kabul edeceklerine dair bilgi edindiğiniz üniversitelerin ilanlarına gerekli belgelerinizi – sınav puanlarınızı ekleyerek başvuru yapabilirsiniz. Kabul edildiğiniz takdirde öğrenim bursu almanız ve dil eğitimine tabi tutulmanız olasıdır.

Ayrıca Yurt dışı Yüksek Lisans ve Doktora bölümümüzü incelemenizi öneririz. Alanında uzman firmalar size bu konuda yardımcı olacaktır.