KİMYA

 

Program Çıktıları

  1. Kimya alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak disiplinler arası bilgilerden sentezler yapar ve yeni bilgiler üretir.
  2. Uygun araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden-sonuç ilişkisi kurarak kimyasal problemlere çözüm üretir.
  3. İleri düzeyde deneyleri tasarlayıp, düzenekleri kurabilir.
  4. İleri düzey araştırmalar için komplike cihazların kullanımını öğrenir ve sonuçlarını değerlendirir.
  5. Kimyasal problemlerin çözümünde teori, bilgi ve yöntemleri entegre edebilir.
  6. Konusu ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde ortak veya bağımsız projeler hazırlayabilir.
  7. Alanındaki bilgi ve beceri düzeyi ileri araştırmalar planlama ve yürütmeye uygundur.
  8. Alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirerek bilgi toplumu oluşum sürecine katkı yapabilir.
  9. Disiplinler arası problemlerin çözümünde yer alabilir.
  10. Bağımsız olarak bir araştırmayı planlayabilir, yürütebilir ve sonuçlandırabilir.