İLKÖĞRETİM

 

İlköğretim SınıÖğretmenliği Yüksek lisans ve Doktora Programı:

Tanımı ve Amacı: Sınıf öğretmenlerinin niteliğini arttırmak ve Sınıf Öğretmenliği alanında akademisyen yetiştirmek programın temel amacını oluşturmaktadır. Sınıf öğretmenliği alanında derslerin öğretimi konusunda uzmanlaşmaya büyük gereksinim duyulmaktadır. Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere ilköğretim sınıf öğretmenliği alanında yüksek lisans diploması verilir. Amaç, eğitim bilimine ilişkin genel bilgi birikimini, sınıf öğretmenliği alanına ilişkin temel teori ve uygulamalar çerçevesinde geliştirir ve derinleştirebilen,
sınıf öğretmenliği eğitimine ilişkin teori ve uygulamalar arasındaki ilişkileri kavrayabilen,
bağımsız olarak kendi başına sınıf öğretmenliği alanı ile ilgili bilimsel araştırma sürecini yürütebilen, sınıf öğretmenliği alanı ile ilgili sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirebilen, sınıf öğretmenliği alanı ile ilgili bir sorunu bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, uygular ve sonuçları değerlendirebilen,

Sınıf öğretmenliği alanında edindiği bilgileri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirebilen,

  • Sınıf öğretmenliği alanındaki çalışmaları,  yaşam boyu öğrenme bilinci ile yürütebilen,
  • Sınıf öğretmenliği alanıyla ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak etkili biçimde paylaşabilen,
  • Sınıf öğretmenliği alanındaki gelişmeleri, bireysel ve mesleki çalışmaları alanındaki ve dışındaki gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak etkili biçimde aktarabilen,
  • Sınıf öğretmenliği alanındaki geliştirilen strateji, politika ve uygulamaları ve bunlardan elde edilen sonuçları değerlendirebilen,
  • Sınıf öğretmenliği alanıyla ilgili edindiği bilgi,  beceri ve problem çözme yeteneklerini disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilen,
  • Sınıf öğretmenliği alanı ile ilgili güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirebilen öğretmenler yetiştirmektir.


İlköğretim SınıÖğretmenliği Yüksek lisans Programı Mezunların İstihdam Olanakları:

İlköğretim sınıf öğretmenliği yüksek lisans programından mezun olan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarında ve özel ve devlet üniversitelerinin ilgili anabilim dallarında araştırma görevlisi ya da öğretim görevlisi olarak çalışabilmektedirler.