EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ

 

Programın Amacı

Dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu değişimler Ulusal ve uluslararası düzeyde yaşanan sosyo-ekonomik, politik ve teknolojik dönüşümler, diğer sektörleri olduğu gibi, eğitim sektörünü de büyük ölçüde etkilemiştir. Eğitim kurumlarının süreçlerinde, örgüt ve yönetim yapılarında, çevreyle olan ilişkilerinde kayda değer değişimler yaşanmıştır. Bu değişimler öyle boyutlara gelmiştir ki ayrı bir uzmanlık alanı haline gelmiştir. Bu değişimlerle birlikte eğitim yöneticiliği ve liderliği de daha güç ve karmaşık bir meslek alanı haline gelmiştir. Değişimin en temel özellik haline geldiği bir dünyada eğitim yöneticileri, özellikle de okul yönetici ve denetçilerinin başarılı olabilmeleri için; birçok alanda liderlik ve yöneticilik yeterlikleri kazanmaları ve bu kazanımlarını sürekli olarak geliştirmeleri gerekir. Bu da ancak teori ve uygulamayı birleştiren nitelikli eğitim programları ile mümkündür.

Programın Hedefi

Eğitim liderliği alanında çalışanlar ve bu alanda kariyer yapmak isteyenlerin liderlik ve yönetim kapasitelerini geliştirmektir. “Özel Okul Yönetimi” odaklı olarak revize edilen programımızın temel hedef kitlesi özel okullarda çalışan yöneticiler ve yönetici adaylarıdır. Sayıları her geçen yıl artan özel okulların nitelikli yönetici ihtiyacını karşılamayı amaçlayan bu program bugünün ve geleceğin başarılı bölüm/zümre başkanlarını, koordinatörlerini, müdür ve müdür yardımcıları biraraya getirmektedir. Bu temel amaç doğrultusunda katılımcılara, gerçek saha deneyimleri ile zenginleştirilmiş, teknolojik alt yapısı güçlü eğitim ortamlarında, alanında tanınmış akademik kadro ile birlikte, çağdaş eğitim yönetimi ve liderliği kuram ve uygulamalarını birleştirecekleri öğrenme olanakları sunulmaktadır.